Zajęcia z psychologiem

Dla kogo przeznaczone są zajęcia:

 • dla dzieci wymagających oddziaływań z różnych sfer rozwoju
 • dla dzieci, które mają problemy związane z lękiem
 • dla dzieci, które mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią)
 • dla dzieci, które mają problemy w relacjach z rówieśnikami
 • dla dzieci, które wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego
 • dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby)

Terapię poprzedza diagnoza przyczyn trudności oraz ustalenie celu pracy.

Pomoc terapeutyczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć. Ponadto kształtujemy nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami.
Terapię dziecka poprzedza diagnoza przyczyn trudności i ustalenie celu pracy.


DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba by zbadać, czy dziecko rozwija się prawidłowo lub poznać na jakim jest etapie rozwoju. Najczęściej dotyczy rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Psycholog w procesie diagnostycznym posługuje się:

 • obserwacją psychologiczną dziecka
 • rozmową z dzieckiem
 • rozmową z rodzicami
 • diagnozą funkcjonalną (PEPR)
 • testy psychologicze
 • czasem - informacjami o dziecku z przedszkola/szkoły


PORADNICTWO Z ZAKRESU STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA ORAZ WSPRCIA PROCESU WYCHOWANIA

Poradnictwo poprzedzone jest dokładnym określeniem problemu. Następnie ustaleniem sytuacji, które mogą utrudniać rozwiązanie poszczególnych trudności oraz znalezieniem sposobów rozwiązywania owych trudności.
Najczęściej ma charakter kilku spotkań psychologa z rodzicem bądź rodzicem i dzieckiem. Jest formą poradnictwa psychologiczno - wychowawczego.

Najczęściej dotyczy wspomagania dziecka w obszarach:
- doboru

 • szkolnym (trudności w nauce, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi)
 • w związku z zachowaniami o cechach nadpobudliwości psychoruchowej oraz nadruchliwości
 • związanych z trudnościami o charakterze emocjonalnym
 • związanych z zaburzeniami w zachowaniu o charakterze rozwojowym

Dla kogo?

- dla rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach